Visionen är att erbjuda en högkvalitativ undervisning med en trygg och stimulerande arbetsmiljö med lärande för hållbar utveckling.

Vårt fokus ligger på att varje enskild elev får möjlighet att växa och utvecklas optimalt. Hos oss behandlas alla lika oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, utseende, åsikter eller förmåga.

I denna skola finns kompetenta och engagerade pedagoger som stödjer elevernas olika behov med anpassade arbetsmetoder vilket bidrar till elevernas delaktighet, såväl som ökad lust att lära vilket medför goda slutresultat.

 

Några få punkter för skolans vision:

 • varje elev ska uppnå välutvecklade kunskaper, färdigheter och bibehålla en stabil grund för fortsatta studier
 • Att inge eleverna motivation även för vidareutbildning
 • Alla elever får förutsättningar för att nå målen
 • Eleverna är trygga och känner sig sedda och hörda
 • Eleverna får hjälp att lära känna sig själva och därigenom utveckla en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga.

En del punkter som grundförutsättningar för skolans mål:

 • Elevråd
 • Diverse skolprojekt
 • Föräldramöten
 • Trygghetsteam
 • IUP-samtal
 • Likabehandlingsplan
 • Fortlöpande utvärderingar & bedömningar
 • Målinriktad kompetensarbete
 • Alla behandlas likvärdigt
 • Alla har samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång